وبگاه شخصی مرتضي خميري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: ميكروبيولوژي عمومي،
ميكروبيولوژي مواد غذايی،
صنايع لبني1
صنایع لبنی 2
صنایع شیر و فراورده های آن
صنايع تخميري،

كارشناسي ارشد: میکروبیولوژی صنعتی میکروبیولوژی مواد غذایی تکمیلی، فیزیولوژی میکروارگانیسم¬ها، لبنیات تکمیلی، بیوتکنولوژی مواد غذایی
دكتري: بیوتکنولوژی مواد غذایی، روشهای سریع شناسایی میکروارگانیسمها، اثر تنش بر میکروارگانیسم ها
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
موسسه آموزش عالی بهاران ایران گرگان نیمه وقت 1386 ادامه دارد 


  بازديد : 38614
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان