وبگاه شخصی مرتضي خميري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

نام انجمنكشورسمتتاريخ
ازتا
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ایران عضو 1380 ادامه دارد 
انجمن پروبایوتیک ایران  ایران عضو 1383  


خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
پژوهشهای علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی عضو هیئت تحریریه 1392  
نگهداری و فراوری مواد غذایی  عضو هیئت تحریریه 1390  


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

نام شورا يا كميتهتاريخ
ازتا
عضو گروه تخصصی کشاورزی شورای گسترش آموزش عالی 1393 ادامه دارد 
شورای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392 ادامه دارد 
عضو هیات امنای موسسه آموزش عالی بهاران  1389 ادامه دارد 


عضویت در کمیته علمی همایش ها

نام همايشزمان همايشنوع همکاري
عضو كميته علميعضو كميته اجراييعضو كميته برگزاركنندهدبير
دبیر علمی- بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان. 8 الی 11 شهریور بله بله بله بله 
دبیر علمی همایش ملی- منطقه ای " بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی"  23 الی 24 فرورد بله خير بله بله 
دبیر علمی - شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان.  23 الی 24 فرور بله بله بله بله 


مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1375 1377 
مدیر گروه علوم و صنایع غذایی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1375 1377 
مدیر امور فناوری دانشگاه  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1389 1391 
مدیر امور فناوری و کارآفرینی دانشگاه  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1392 ادامه دارد 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی 50% 1375 


  بازديد : 38606
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان