وبگاه شخصی مرتضي خميري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. فرجي كفشگري،س.، اعلمي، م.، خميري،م. معتمدزادگان، ع.، اكبريان ميمند، م.ج., بهينه سازي فرمولاسيون بستني كم چرب با كاربرد آنزيم ترانس گلوتامينازميكروبي و جايگزين هاي چربي بر پايه پروتئين, فصلنامه پژوهش و نوآوري در علوم و صنايع غذايي , 1393, شماره (سال سوم، شماره 3)
 2. سليماني فرد، م.، اعلمي،م.، خداييان چگني، ف.، نجفيان، گ.، صادقي ماهونك،ع.، خميري, تاثير کفيران و زانتان بر ويژگي هاي خمير و کيفيت نان حجيم فرانسوي , مهندسي بيوسيستم ايران, 1393, شماره ( ج.45،ش. 2،), 153 تا 159
 3. سليماني فرد، م.، اعلمي،م.، خداييان چگني، ف.، نجفيان، گ.، صادقي ماهونك،ع.، خميري, ارزيابي ويژگي هاي رئولوژيکي خمير و عمر انباري نان بربري حاوي هيدروکلوئيد آلژينات سديم., مهندسي بيوسيستم ايران , 1393, شماره (ج.45،ش. 2), ص 169 تا 177
 4. اکبریان، م.ج.، خمیری، م. ، صادقی، ع. ، محمودی، الف , مطالعه اثر ضد میکروبی عصاره طارونه بر باکتریهای بیماری زاد و کپک های عامل فساد, نشریه فرآوري و نگهداري مواد غذایی, 1392, شماره (چ 1 ش 5), 1 - 12
 5. کشیری، م.، مقصودلو، ی.، خمیری، م.، بهروز، ب., ارزیابی خواص ضد باکتریایی اسانس آویشن شیرازی و فیلم زیست فعال زئین, . فصلنامه علوم و صنايع غذايي ایران, 1392
 6. براتعلی زارعی یام، ب.ع.، خمیری، م.، صادقی ماهونک، ع. و جعفری، س.م., جداسازی و شناسایی باکتریهای اسیدلاکتیک از چال در استان گلستان, نشریه فرآوري و نگهداري مواد غذایی, 1392, شماره ( جلد پنجم، شماره دوم), 141 - 131
 7. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگیهای آنتی¬اکسیدانی ترکیبات فنولی حاصل. فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ایران, . جلد 29، شمارة4، صفحة 898- 879, 1392, شماره (898- 879)
 8. - م. سليماني فرد، م. اعلمي ، ف. خدائيان چگيني گ. نجفيان، ع. صادقي ماهونك، م. خميري, استخراج كفيران و اثر آن بر ویژگیهای فارینوگرافی خمیر گندم و كيفيت نان حجيم فرانسوی, فصلنامه علوم و صنايع غذايي ایران, 1392
 9. ع. مقصودلو، ی. مقصودلو، م. خمیری ، م. قربانی , ررسی فعالیت ضد قارچی و آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی ها ارگانولپتیکی مغز پسته., مجله علوم غذایی و تغذیه, 1392
 10. ر. رضايي ، م. خميري، م. اعلمي ، م. كاشاني نژاد. , بررسي اثر اينولين بر خواص فيزيكوشيميايي، رئولوژيكي، حسي و زنده ماني پروبيوتيك ها در ماست منجمد. , فصلنامه علوم و صنايع غذايي, 1392
 11. ش. سلمانيان، ع. صادقي ماهونك، م. خميري، م. ماستري فراهانی, اسيدهاي فنولي، فعاليت ضدراديكالي و ضد ميكربي عصاره متانولي برگهاي اوجي, مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران, 1392
 12. فتحی، ب.، مقصودلو،. ي.، قربانی، م. خمیری، م., تأثیر pH ، دما و زمان استخراج اسیدی بر بازده و ویژگیهای پکتین حاصل از ضايعات کدوی آجیلي , نشریه پژوهش¬های علوم و صنایع غذایي،, 1391, شماره (ج.22، ش. 4 ), ص: 465 الی 475
 13. ممشلو، س.، صادقی ماهونک، ع.، قربانی، م.، اعلمی، م.، خمیری، م., . بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل, نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، شماره 3, 1391
 14. رضایی ارمی، س.، جعفري، س.م.، خمیری، م. و بیات، ه. , 1. مقایسه ویژگی¬های آنتی¬اکسیدانی عصاره¬ برگ گردو واریته تویسرکانی حاصل از دو روش استخراج غرقابی با حلال و استخراج به کمک مایکروویو, نشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران, 1391
 15. کرمی، ز.، میرزایی، ح.، امام جمعه، ز.، صادقی ماهونک، ع.، خمیری، م., اثر زمان برداشت بر فعالیت انتی اکسیدانی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان, علوم غذایی و تغذیه، , 1391, شماره (ش 1 )
 16. ح. غیاثی، ی. مقصودلو، م. خمیري، ع. صادقی ماهونک, فرمولاسیون ماست طعم¬دار میوهاي قالبی با استفاده از رنگدانه¬ي طبیعی و بررسی ویژگی¬هاي آن , مجلّه¬ي علمی پژوهشی علوم و فنّاوري غذایی, 1391, شماره (س. 4 ، ش. 2), ص. 2 الی 9
 17. ز. رفيعي، س .م. جعفري ، م. اعلمي و م. خميري, ارزيابي فعاليت ضدميكروبي عصاره برگ زيتون رقم زراعي ميشن(Olea Europaea L.) به روش الايزا , فصلنامة علمي-پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران, 1391, شماره ( ج.1، ش. 2 ), ص 280 تا 293
 18. ز. کرمی، ح. میرزایی، ز. امام چمعه، ع. صادقی ماهونک، م. خمیری, ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی ریشه شیرین بیان در نوشابه های پرتقالی, نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1391, شماره (، ج 8، ش. 2), ص 251 تا 261
 19. رضایی، خمیري، م.، کاشانی نژاد، م.، اعلمی، م. , بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتی, مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران (فردوسی)، پذیرش, 1390
 20. رضایی، خمیري، م.، کاشانی نژاد، م.، اعلمی، م, بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (La5) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (Bb12) در ماست منجمد پروبیوتیک , مجله پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران (فردوسی)، پذیرش, 1390
 21. رضایی،ر.، خمیری، م.، اعلمی، م و کاشانی نژاد، م., اثر اینولین بر خواص فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی، حسی و زنده مانی پروبیوتیک ها در ماست منجمد, علوم و صنایع غذایی ایران (تربیت مدرس). پذیرش, 1390
 22. قادري قهفرخی، م.، صادقي ماهونك، ع. ، اعلمي ، الف، خميري، م.، رضائي، ر. , ارزيابي فعاليت ضد ميكروبي و ضدراديكالي عصاره متانولي دو واريته بلوط و تعيين نوع تركيبات فنولي با كروماتوگرافي مايع باكارائي بالا, نشريه پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ایران, 1390, شماره (جلد7، شماره 3), ص. 190 – 180
 23. رفيعي، ز. جعفري، س.م. خميري، م.، اعلمي، م., ویژگی هاي آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون و کاربرد آن در روغن آفتابگردان, مجله پژوهشهاي صنایع غذایی, 1390, شماره (ج 21، ش), ص. 23 - 11
 24. رضایی، خمیري، م.، کاشانی نژاد، م.، اعلمی، م. , اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد, مجله پژوهشهاي صنایع غذایی, 1390, شماره (ج 21، ش), ص 91 – 82
 25. رضایی، خمیري، م.، کاشانی نژاد، م.، اعلمی، م, بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوي غلظتهاي مختلف صمغ عربی و صمغ گوار, نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, 1390, شماره (ج. 7، ش), ، ص 49 – 42
 26. ميرشهيدي، م. ، مقصودلو، ی.، خميری، م. و قرباني، م. , تأثير مقدار مخمر و زمان تخمير بر مقدار اسيد فيتيك و ويژگي¬هاي ارگانولپتيكي نان بربري در شهرستان گرگان, مجله فرآوري و نگهداري مواد غذايي, 1389, شماره (ج 2، ش1), ص 26 – 15
 27. رنجبري، ع.، کاشانی نژاد م.؛ اعلمی، خُمیري، م. , بررسی تاثیر پیش تیمار فراصوت بر روي کاهش هدر رفت میزان مواد تغذیه اي نخود در حین فرآیند خیساندن., مجله علوم و نگهداری مواد غذایی , 1389, شماره (ش.1)
 28. شبانی، الف.، دستار،ب.، خمیري، م.، شعبان پور، ب.، حسنی، س. , کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدي، غلظت پروتئین و لیپیدهاي خون و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش جوجه¬هاي گوشتی تغذیه شده با نانوزئولیت., نشریه پژوهش¬هاي علوم دامی, 1389, شماره (ج. 21، ش.2), ص: 127 - 117
 29. شبانی، الف.؛ دستار، ب.؛ خميري، م.؛ شعبانپور، ب.، حسنی، س, تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم در جوجه های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین., پژوهشهای علوم دامی, 1389, شماره (سال اول، شماره 2. )
 30. رضایی مکرم، ر.، مرتضوی، س.ع.، حبیبی نجفی، م.ب.، شهیدی، ف.، خمیری، م, اثر میکرواینکپسوالژینات بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس PTCC 1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان, علمی – پژوهشی علوم وصنایع غذایی ایران, 1389, شماره (دوره7، شماره 2), ص 51 تا 60
 31. رفيعي، ز. جعفري، س.م. خميري، م.، اعلمي، م., تأثير واريته و روش استخراج بر ويژگي هاي آنتي اكسيداني و ضد ميكروبي عصاره برگ هاي زيتون, 1389, شماره (جلد 6، شماره 4), ص 307-297
 32. تفنگ سازان، ف.، خمیری، م.، کریم، گ.، حسنی، س.، سیف هاشمی، س., بررسی اثر سردخانه گذاری بر تغییرات شیمیایی و میکروبی کره، علوم و فن آوری در مواد غذایی, 1388, شماره (ج1، ش.3), ص. 17 – 1
 33. تفنگ سازان، ف.، خمیری، م.، کریم، گ.، حسنی، س.، سیف هاشمی، س, ارزيابي كيفيت ميكروبي كره¬هاي عرضه شده در تهران در سال 1386 , مجله میکروب شناسی پزشکی ایران , 1388, شماره (س.3، ش.1), ص.42- 36
 34. تفنگ سازان، ف.، خمیری،م.، کریم، گ.، حسنی، س.، سیف هاشمی، س, ارزیابی کارآیی روش استاندارد برای شناسایی کلی فرم ها در کره و پیشنهاد روش غنی سازی بعنوان روش جایگزین, مجله علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس, 1388
 35. یاسمنی، ت.، خمیری، م.، مظاهری تهرانی، م., بررسی اثر شیر سویا بر بقای باکتری Lactobacillus acidophilus در طی نگهداری نوشیدنی ماست پروبایوتیک, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (ج. 16، شماره 1- ب ), ص 201 تا 211
 36. ابراهیم رضاگاه، م. ، کاشانی نژاد، م. ، میرزایی، ح. و خمیری، م., تاثیر دما، غلظت محلول اسمزی و نسبت وزنی برسنیتیک خشک کردن اسمزی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)., مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (ج. 16، شماره 1- الف), ص 201 تا 211
 37. ابراهیمی، ط.، خمیری، م.، مقصودلو، ی.، احمدی گلسفیدی، م. , ارتباط بین ترکیبات شیمیایی بادام زمینی با مقاومت آن در برابر قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا, 1388, شماره (، ج. 16، شماره 1- الف), ص 201 تا 211
 38. اميرصالح وثوق، الف.ص، خميري، م.، کاشانی نژاد، م. و جعفری، س. م., ماندگاري Bifidobacterium lactis و Lactbaillus acidophilus در نوشيدني سنتي ايراني(دوغ) حاوي عصاره كاكوتي., فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم وصنايع غذايي ايران دوره6, 1388, شماره (شماره 4), ص 77 تا 85
 39. احمدی، س. م ، خميري، م.، خسروشاهی، الف. و کاشانی نژاد، م., تأثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی, فصلنامه علوم و صنایع غذایی, 1388, شماره (دوره ششم، شماره دوم), ص 136 تا 146
 40. احمدی، س. م ، خميري، م.، خسروشاهی، الف. و کاشانی نژاد، م, جداسازی و شناسایی فلور باکتریهای اسید لاکتیک در پنیر سنتی لیقوان., مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (ج. شانزدهم، شماره سوم), ص 1 تا 11
 41. انصاری پور، الف.، خمیری، م.، کاشانی نژاد، م. ، میرزایی، ح, بررسی بقای Bifidobacterium lactis BB12 و Lactobacillus acidophilus LA5 در پنیر سفید آب¬نمکی ایرانی , مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (جلد شانزدهم ، شماره دوم), ص 149-156
 42. اميرصالح وثوق، الف.ص، خميري، م. کاشانی نژاد، م. و جعفری، س. م., اثر عرق نعناع بر قابليت بقاي باكتريهاي پروبايوتيك در نوشيدني سنتي ايراني(دوغ), مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (جلد شانزدهم ، شماره اول), ص 156 الی 164
 43. عشایر زاده، الف.، دستار، ب. شمس شرق، م.، خمیری، م, تاثیر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد، ترکیب لاشه و مقادیر هماتولوژی جوجه های گوشتی, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1387, شماره (سال پانزدهم ، شماره پنجم ), ص 106 الی 113
 44. خميري، م.، مرتضوي، س.ع.، قدوسي، ح .ب.، خامسان، ع. و احمد، د, توليد ماست بيفيدوس با استفاده از ایزوله ایرانی و بررسي خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسی آن, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1387, شماره (سال پانزدهم ، شماره پنجم ), ص 97 الی 105
 45. خُميری، م.، مقصودلو، ی.، کومار، ل.، ولی یار، ف.، حسنی، س, بررسی آلودگی بادام زمينی جمع آوری شده از استانهای شمالی به کپک آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس نایجر و میزان آفلاتوکسين در آنها, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1387, شماره (سال پانزدهم ، شماره اول), ص 77 الی 85
 46. عشایر زاده، الف.، دستار، ب. شمس شرق، م.، خمیری، م. , بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان، به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي, 1387, شماره (جلد 12، شماره 43 ), ص 545 الی 553
 47. خميري، م.، قدوسي، ح .ب.، مرتضوي، س.ع.، مقصودلو، ي.، سلطانی، افشین, بررسي مقاومت ایزوله هايي از بيفيدوباكتريوم بومي ايران به نمك هاي صفراوي و اسيد معده شبيه سازي شده, مجله علوم پزشكي كرمان, 1385, شماره (دوره سیزدهم، شماره 3 ), ص181 تا 188
 48. 4خميري، م.، قدوسي ، ح. ب. ، مرتضوي ، س.ع.، خامسان، ع.، احمد، د.، شهيدي، ف. , جدا سازي ، شناسايي و بررسي چگونگي توزيع نژاد هاي بيفيدوباكتريوم در برخي از افراد ايران, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1384, شماره (سال دوازدهم ، شماره سوم), ص 33 تا 44
 49. خميري، م.، مرتضوي، س.ع.، قدوسي، ح .ب.، خامسان، ع.، احمد، د.، شهيدي، ف, شناسايي بيفيدوباكتريوم ها ي جدا شده از نمونه هاي مدفوعي در ايران با استفاده از PCR با پرايمرهاي اختصاصي در سطح جنس و آناليز توالي ژني S rRNA 16, مجله علوم پزشكي كرمان, 1383, شماره (دوره دوازدهم، شماره 1 ), ص21 تا 31
 50. خميري م. ، وند يوسفي ، ج, ليستريا و آلودگي هاي ليستريوزي, مجله دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1376 , شماره (1 ( 4 ) ), ص. 12-16
 51. خميري م.، وند يوسفي ، ج. , ماندگاري ليستريا منوسيتوژنز طي مراحل توليد و رسيدن پنير سفيد ايراني, پژوهش و سازندگي, 1373 , شماره (شماره 26 ), ص 115- 110
 52. سليماني فرد، م.، اعلمي،م.، خداييان چگني، ف.، نجفيان، گ.، صادقي ماهونك،ع.، خميري, مقايسه تاثير بيو پليمرهاي ميكروبي بر ويژگي هاي اكستنسوگرافي خمير گندم و انبارماني نان حجيم., فصلنامه تحقيقات مهندسي كشاورزي , ، سال پانزدهم, شماره (شماره 1 )
 53. س. رضایی ارمی، س. م. جعفری، مرتضی خمیری و هومان, بیات فعالیت آنتی¬اکسیدانی عصاره پوسته گردو واریته تویسرکانی و مقایسه فعالیت ضدرادیکالی آن با آنتی¬اکسیدانهای سنتزی , نشریه پژوهشهاي صنایع غذایي, 1391, شماره (ج 22، ش. 1), ص 39 الی
 1. Rezagah, M. E., Kashaninejad, M., Mirzaei, H and Khomeiri, M, Osmotic dehydration of button mushroom: Fickian diffusion in slab configuration, Journal Latin American Applied Research, 2010, شماره (40 (1)), 23-26
 2. Kashaninejad, M., S. Rafiee, M. Maghsoudlou and M. Khomeiri, Study of hydration kinetics and density changes of rice (Tarom mahali) during hydrothermal processin, Journal of Food Engineering, 2007, شماره (79:1), 383-139

     بازديد : 38613
   Copyright © 2014
   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان