وبگاه شخصی مرتضي خميري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
جوایز و بورس ها

عنوان بورس، جايزه يا نشاناهدا كنندهسال دريافت
پایان نامه برتر دکتری در گروه علوم کشاورزی و دامپزشکی در سطح ملی- پایان نامه برتر دانشجويي 1384 
مقاله برتر ارائه شده در كنفرانس بين المللي دومين كنفرانس بين المللي تكنولوژی و مهندسي غذايي،  2005 


دانشگاهكشورشهرتاريخ
ازتا
Institut national de la recherche scientifique- IN Canada Monterial  2003  
Canadian Research Institufor Food Safety-CRIFS Canada Guelph  2013  


  بازديد : 38597
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان