وبگاه شخصی مرتضي خميري

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار
Dairy Microbiology میکروبیولوژی فراورده های لبنی  صادقی ماهونک، ع.، خمیری، م.، زارعی، ب. R. Fernandez 1391  انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  
Biochemical Engineering: Principles and Concepts مهندسی بیوشیمی - مقدمه ای بر بیوتکنولوژی   خمیری، م.، میرزا آقا تبار، ع.الف.، رهایی، س ُSyed Tanveer Ahmad Inamdar 1390 موسسه آموزش عالی بهاران – آئینه نما، گرگان 


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
ميکروبيولوژي شير خام و فراورده هاي لبني، فصلي از کتاب توليد شير و فراوري آن، صفحات 252- 317  خميري، م. در کتاب تيموري، الف. (ويراستار)  1385 انتشارات آواي مسيح  
آسيب هاي پس از برداشت زيتون، فساد و عوامل آن در فراورده های تخمیری زیتون، فصلي از کتاب " آسیب شناسی درختان زیتون" صفحات373 - 361.  خميري، م.، در کتاب ج. صانعي(ويراستار اصلی علمی)، 1388 انتشارات پیک ریحان، گرگان 


  بازديد : 38601
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان