مرتضي خميري
مرتضي خميري

مرتضي خميري

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

پست الكترونيكي: khomeiri(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 38618
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان